O firmie

Współczesna gospodarka w coraz większym stopniu opiera się na innowacyjności i wiedzy. Wiedza staje się właśnie podstawową przewagą konkurencyjną umożliwiającą odnoszenie sukcesów na coraz bardziej wymagającym rynku europejskim. Naszą misją jest poprawa konkurencyjności i innowacyjności TWOJEJ organizacji dzięki świadczeniu wysokiej jakości usług z zakresu pozyskiwania środków publicznych, doradztwa gospodarczego, szkoleń i działalności badawczo-rozwojowej.

 

 

 

Przedsiębiorstwo Kamon Consulting – Rafał Kasprzak powstało w 2008 roku. Właścicielem jest dr hab. Rafał Kasprzak.

Usługi

Partnerzy

Górski Grodzki
Kancelaria Radców Prawnych s.c.
ul. Lwowska 9 lok.1, 00-660 Warszawa
NIP: 701-031-91-84, REGON : 145857277
www.gmplaw.pl
tel. +48883022442

Zespół

dr hab. Rafał Kasprzak

Stopień naukowy:

doktor habilitowany nauk ekonomicznych (2014)

doktor nauk ekonomicznych (2005)

Dyplom Master in Business Administration (2002) Groupe Ecole Supérieur de Commerce de Rennes (Francja)

Autor rozprawy doktorskiej „Konsumpcja usług kultury", która obejmowała swoim zakresem merytorycznym problematykę badania wpływu zmian po stronie podaży usług kultury wywołanych m.in. komercjalizacją kultury, integracją Polski z UE, finansowaniem kultury ze środków strukturalnych UE oraz rozwojem przemysłów kultury na konsumenta usług kultury w wymiarze: poziomu i jakości konsumpcji usług kultury oraz wzorców (modeli) konsumpcji usług kultury.

Autor rozprawy habilitacyjnej „Przemysły kreatywne w Polsce - uwarunkowania i perspektywy".

Kierownik projektu Studia Podyplomowe Menedżer Innowacji finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez SGH.

Trener z zakresu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, fundraisingu, zarządzania w sektorze kreatywnym. Absolwent kursu dla trenerów, wykładowców i organizatorów szkoleń z zakresu funduszy strukturalnych organizowanego przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, w ramach projektu PHARE „Wzmacnianie wdrażania dorobku wspólnotowego na poziomie regionalnym".

Prowadzi szkolenia z tematyki pozyskiwania środków pomocowych z UE, zarządzania projektami, polityki strukturalnej UE, przemysłów kreatywnych. Posiada bogate doświadczenie zawodowe z zakresu:

 • zarządzania projektami finansowanymi ze środków publicznych
 • przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków publicznych
 • doradztwa dla przedsiębiorstw w pozyskiwaniu środków publicznych
 • współpracy z sektorem kreatywnym
 • analizy biznesowej i rynkowej dla start-up

Autor pierwszego w Polsce przedmiotu e-learningowego „Przemysły kultury w gospodarce rynkowej” podejmującego problematykę ekonomicznego postrzegania i analizy działalności kulturalnej. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zarządzania środkami UE, przemysłów kultury.

Absolwent Podyplomowego Studium Doskonalenia Pedagogicznego organizowanego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Absolwent studiów MBA w Ecole Superieure de Commerce w Rennes we Francji, Kierunek International Commerce.

Zasadniczy zakres zainteresowań badawczo - naukowych:

 • Ekonomia kultury
 • Przemysły kultury
 • Przemysły kreatywne
 • Przemysły czasu wolnego
 • Konsumpcja usług kultury
 • Pozyskiwanie środków finansowych z UE
 • Zarządzanie projektem europejskim
 • Wsparcie rozwoju przedsiębiorstwa ze środków publicznych
 • Budowanie strategii marketingowej innowacyjnych przedsiębiorstw
 • Planowanie marketingowe dla start-up
 • Mechanizmy publicznego wsparcia wdrażania innowacyjnych produktów

Działalność ekspercka w ramach programów foresight - Mazovia i Polska, członek Komisji Oceny Projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Asesor w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Ekspert krajowy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Współpraca ekspercka z Miastem Stołecznym Warszawa w ramach projektu European Creative Cluster Lab

+48 502 057 838
ul. Meissnera 1/3 lok. 192, 03-982 Warszawa
info@kmc.waw.pl

Kontakt

Adres siedziby:
Ul. Meissnera 1/3 lok. 192
03-982 Warszawa

Fax:
22 408 32 89

Telefon kontaktowy:
502 057 838

E-mail:
info@kmc.waw.pl

 

Classes are known for being multilingual with the majority of instruction provided in at write my paper least two languages french, german, or english