Diagnoza barier w edukacji formalnej

Date:01 Lipiec, 2015

Diagnoza barier w edukacji formalnej

„Diagnoza barier dla rozwoju postaw sprzyjających kooperacji, komunikacji i kreatywności wśród uczestników procesu kształcenia w ramach edukacji formalnej”

Celem projektu badawczego jest diagnoza barier dla rozwoju postaw sprzyjających kooperacji, kreatywności i komunikacji wśród uczestników procesu kształcenia w ramach edukacji formalnej.

To właśnie instytucjom edukacyjnym przypisywana jest znacząca rola w procesie kształtowania postaw i rozwoju kompetencji dzieci i młodzieży. Od sposobu funkcjonowania i jakości świadczenia usług zależy to, w jakim stopniu i tempie jednostka będzie osiągać cele rozwojowe. Jednak od wielu lat wskazuje się, że funkcjonowanie polskich instytucji edukacyjnych nie przyczynia w wystarczającym stopniu do kształtowania postaw i kompetencji – pożądanych nie tylko dla rynku pracy (który zmienia się dynamicznie), ale przede wszystkim kluczowych dla aktywności gospodarczej i życia obywatelskiego.

Wskazywane przez autorów bariery znalazły się również w dyrektywach Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (SRKS). Podkreślono tam, że dla rozwoju kapitału społecznego Polski obok działań ukierunkowanych na współdziałanie i partycypację społeczną, rozwój komunikacji społecznej, czy działania rozwijające świadomość kulturową i kreatywność artystyczną, ważne jest też tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju nowoczesnych metod nauczania (Priorytet 1.1.). Dostrzeżono zatem, że konieczne są zmiany systemowe w szkolnictwie (programach i metodach nauczania), procesach kształcenia nauczycieli i samym funkcjonowaniu placówek oświatowych.

Przeprowadzona w badaniu analiza poszczególnych barier będzie uwzględniać następujące elementy systemu edukacji formalnej:

Ponadto, przedmiotem diagnozy będą także te bariery, które osłabiają edukację obywatelską, medialną ikulturalną w procesach kształcenia.

Raport z wyników badań projektu – kliknij tutaj aby się z nim zapoznać.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

MKiDN